ข่าวประชาสัมพันธ์กงสุลสัญจรกรุณาอ่านให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ของท่าน สถานทูตไทยประจำนอร์เวย์ จะมาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางประเทศไทย (Passport) ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดไทยไอซ์แลนด์ ( Víghólastíg 21, 200 Kópavogi) ท่านสามารถสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่คุณแอนเดรีย สมพิศ เสี่ยงบุญ (คุณอ๊อด) กรุณาฝากข้อความไว้ที่เฟสบุคนี้ โดยแจ้งชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทย และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรจองเวลาได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 8962170 ตั้งแต่เวลา 19.00 - 21.00 น. ของทุกวัน การทำหนังสือเดินทางไทย (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น เหตุที่ต้องมีการสำรองคิวล่วงหน้านั้นเนื่องจากมีผู้ร้องจำนวนมาก และเพื่อความสะดวกในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพราะหากขาดเอกสารจำเป็นใดๆ ท่านจะไม่สามารถหามาได้ทันเวลา กงสุลสัญจรครั้งนี้ สามารถรับทำหนังสือเดินทาง รับทำนิติกรณ์ แจ้งเกิดบุตรเพื่อทำสูติบัตรไทย ไม่รับแจ้งหย่า เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) – บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้การอยู่ พร้อมสำเนา 1 ชุด – หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีต้นฉบับใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ภาษาอังกฤษ)มาด้วย) – ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมหนังสือเดินทางหน้าแรก ในหน้าเดียวกัน – สำเนาทะเบียนบ้านไทย – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) – สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) – เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจากหนังสือเดินทางเล่มเดิม) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น – บัตรเขียว หรือเอกสารยืนยัน – คำร้องนิติกรณ์เพื่อทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) – สำเนาสูติบัตรไทย – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เยาว์ – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดาและมารดา – สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย+หนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) – หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมถ่ายสำเนา – สำเนาเอกสารแสดงอำนาจการปกครองบุตร (ปค.14) หรือสำเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาหรือมารดาที่มิได้เดินทางมาด้วย) หรือสำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่มีการระบุอำนาจในการปกครองบุตร – เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล – คำร้องนิติกรณ์เพื่อทำหนังสือเดินทาง บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เขต อำเภอ หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุลเท่านั้น เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดาและมารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ความยินยอม ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (กทม.) หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ (ต่างจังหวัด) กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียวพร้อมแสดงหนังสือยืนยันอำนาจในการปกครองบุตร (เอกสาร ป.ค. 14) ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) – 300 โครนนอร์เวย์ (ค่าหนังสือเดินทาง 280 โครน + ค่ารับรองข้อมูลหนังสือเดินทางเล่มเดิมในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 20 โครน) – กรณีเด็กยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรกเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 280 โครนนอร์เวย์ ค่าจัดส่ง ขอให้เตรียมซองเปล่ากันกระแทกขนาด 27 x 20 เซนติเมตร จ่าหน้าซองถึงตนเอง และค่าจัดส่งกลับมาไอซ์แลนด์ 255 โครนนอร์เวย์ ระยะเวลาในการดำเนินการ – ประมาณ 4-6 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตเล่มที่ประเทศไทย) จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

Keilufell 2, 111 Reykjavik - Sími 823 2676 / 571 0224 
amol@talnet.is